Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej uczestniczy w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” , w projekcie POKL 9.1.2. „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” oraz w projekcie POKL 9.4.,, Szkolenia nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”. Wspomniane projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i powstały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, który odpowiada za realizację części zadań w dwóch z ostatnich wymienionych projektów . Projekty te są komplementarne , uzupełniają się tworząc obszerny projekt, którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych-podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej. Więcej informacji pod adresami:

1.www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja/projekty-rpo-i-ewt/projekty-wspolfinansowane-przez-unie-europejska-ze-srodkow-efrr-w-ramach-rpo-wd-na-lata-2007-2013/

2.www.umwd.dolnyslask.pl/lider-zmian

3.www.szkolenianauczycieli.pl/

 

REALIZACJA PROJEKTÓW W NASZEJ SZKOLE :

 

1.Projekt”Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”

 

2.Projekt „Szkolenia dla nauczycieli”

 

3.Projekt,, Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

 

Dzięki zaangażowaniu szkoły w realizację projektu ,,Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” i możliwości korzystania z różnych form wsparcia rozwijane są kompetencje kluczowe obejmujące różnorodne dziedziny aktywności uczniów, którzy wiedzę zdobywają przez eksperyment, doświadczenie i własne działanie. Kompetencje kluczowe to:

1. Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się.

Kompetencja ta ma służyć temu, aby uczniowie:

· planowali wykonania zadania,

· byli świadomi celów i przedmiotów uczenia się,

· uczyli się świadomie i odpowiedzialnie.

2. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach.

Kompetencja ta ma służyć temu, aby uczniowie:

· precyzyjnie wyrażali swoje myśli,

· nauczyli się słuchać innych,

· mówili tak, aby byli rozumiani,

· odczytywali znaki pozawerbalne.

3. Efektywne współdziałanie w zespole.

Kompetencja ta ma służyć temu, aby uczniowie:

· umieli znaleźć się w różnych zespołach, podejmowali różne role (trzeba umieć być przełożonym, partnerem i podwładnym),

· uczyli się wspólnego organizowania zadań i współpracy z innymi

· podejmowali odpowiedzialność za pracę grupy

4. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.

Kompetencja ta ma służyć temu, aby uczniowie:

· umieli dostrzegać problemy,

· przyjmowali twórczą postawę,

· umieli stawiać hipotezy, weryfikować je,

5. Sprawne posługiwanie się komputerem.

Kompetencja ta ma służyć temu, aby uczniowie:

umieli sięgać do nowych źródeł informacji, celowo je gromadzić i przetwarzać.

umieli korzystać z posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach.

Kompetencje zdefiniowane zostały jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Unijne normy obowiązujące również w polskim systemie oświaty ustanowiły osiem kompetencji kluczowych:

porozumiewanie się w języku ojczystym,

porozumiewanie się w językach obcych,

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

kompetencje informatyczne,

umiejętność uczenia się,

kompetencje społeczne i obywatelskie,

inicjatywność i przedsiębiorczość

świadomość i ekspresja kulturalna

szkolny koordynator : Elżbieta Pietrzak